Par mums


Braucienu grafiks


Vīzas


Pakalpojumi


Autobusu parks


Forums


Kontakti
Par Mums  |  Adrese un rekvizīti  |  Līgumi  |  Vakances  |  INDI privātuma politika 
P O T C P S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Top.LV
GISMETEO.RU: погода в г. Рига

 

Līgums ar aģentu

SIA “INDI”

LĪGUMS par tūrisma pakalpojumu sniegšanu

SIA “INDI”, turpmāk tekstā Operators, tā Rīkotājdirektora Nikolaja ARNAUTOVA personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses un _____________________________________________________, turpmāk tekstā Aģents, to ______________________________________________________ personā, kura darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, noslēdza savā starpā sekojošu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Operators un Aģents vienojas par braucienu pārdošanu uz autobusu braucieniem no Rīgas, pēc saraksta un cenām, kuras norādītas pielikumā vai katalogā.

2. Operatora tiesības un pienākumi.

2.1. Pārdot Aģentam braucienus un noformēt nepieciešamos dokumentus, saskaņā ar Aģenta pieteikumiem un cenām, kuras piedāvā Operators.

2.2. Izmaksāt Aģentam komisijas naudu par katru cilvēku 10% apmērā (desmit procenti) no standarta ceļazīmes.

2.3. Palielināt Aģentam komisijas naudu atkarīgi no pārdoto ceļazīmju skaita:

20 cilvēki – 11% no standarta cenām,

40 cilvēki – 12% no standarta cenām.

2.4. Nepārdot braucienus par cenu, kura zemāka par cenu, kas noteikta Aģentam.

2.5. Operatoram ir tiesības mainīt viesnīcu uz citu, ar tādu pašu kategoriju vai augstāku. Viesnīcas kategoriju nosaka valsts oficiālie orgāni, pēc viesnīcas atrašanās vietas.

2.6. Laicīgi informēt Aģentu par izmaiņām braucienu sarakstā, brauciena cenās, piedāvāt Aģentam izmainītās cenas, specialos piedāvājumus un tml.

2.7. Operators nekontrolē un nenes atbildību par pareizo noformēšanu un derīguma termiņu, pasēm vai citiem nepieciešamiem dokumentiem, kuri ir vajadzīgi, lai izbrauktu/ iebrauktu no/ uz LR un iebrauktu/ izbrauktu no/ uz citām valstīm.

2.8. Operators nenes atbildību par vēstniecību lēmumiem, muitas, robežkontroles un tml. LR valsts dienestiem kā arī citu valstu dienestiem, ja tūristam tiek liegta iespēja iebraukt/ izbraukt no valstīm.

2.9. Operators nenes atbildību par LR valsts dienestu lēmumiem, kā arī citu valstu dienestu lēmumiem, ja tūrists pārkāpis uzvedības normas, morāles kodeksu un tml.

3. Aģenta tiesības un pienākumi.

3.1. Noformēt pieprasījumu rakstiskā veidā (fakss, e-pasts, Operatora rezervēšanas sistēma un tml.).

3.2. Pilnīgi apmaksāt pasūtītos braucienus ne vēlāk kā 14 dienas pirms izbraukšanas.

3.3. Iesniegt visu nepieciešamo precīzu informāciju un nepieciešamības gadījumā dokumentus, lai noformētu braucienus, vīzas un tml.

3.4. Nekavējoties informēt Operatoru gadījumā, ja viņš saņem pretenzijas no klienta.

3.5. Informēt klientus par braucienu noteikumu izmaiņām, ja tos izdarījis Operators.

3.6. Informēt klientus par izbraukšanas/ iebraukšanas noteikumiem LR, izbraukšanas/ iebraukšanas noteikumiem citas valstīs un pareizu attiecīgu dokumentu noformēšanu.

3.7. Aģents ir tiesīgs atteikties no pasūtītajām ceļazīmēm, ja tūrists atsakās un ievēro atteikuma noteikumus.

4. Atteikuma noteikumi

4.1. Atsakoties no apstiprinātas ceļazīmes, tiek noteiktas šādas soda sankcijas:

30 dienas – 10% no ceļazīmes cenas,

29 – 14 dienas – 25% no ceļazīmes cenas,

13 – 10 dienas – 50% no ceļazīmes cenas,

9 un mazāk dienas – 100% no ceļazīmes cenas.

4.2. Gadījumā, ja Aģents laicīgi neapmaksā pasūtīto braucienus, Operators ir tiesīgs pilnīgi izpildīt pasūtījumu un pieprasīt brauciena samaksu no Aģenta.

4.3. Ja vīzas noformē Operators, Aģents maksā par vīzu pēc noteiktajām cenām. Ja tūristam tiek vīza atteikta ne Operatora vainas dēļ, tad iemaksātā konsulārā nodeva netiek atgriezta.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Dotais Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un darbojas

līdz 200__. gada __. ______________, ar noteikumu, ja Operators un Aģents pilnīgi izpilda savus pienākumus pēc dotā Līguma.

5.2. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā, katrai pusei pa vienam eksemplāram un ir ar vienādu juridisku spēku.

 

6. Īpaši noteikumi

6.1. Visi strīdi, kas rodas starp Operatoru un Aģentu uz dotā Līguma pamata, tiek risināti pārrunu ceļā vai caur tiesu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

6.2. Pretenzijas, kas var būt klientiem par apkalpošanas kvalitāti, ko piedāvā Operators vai Operatora partneri, tiek pieņemtas tikai rakstiskā veidā un tikai brauciena laikā pa faksu, e-pastu un tml. Aģenta vai Operatora ofisā Rīgā.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Operators

SIA “INDI”

LV 40102013966

Pērses  iela 9/11, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālrunis: 67226627, 67210822, 67220210

Fakss: 67210821

E-pasts: indi@delfi.lv

Konts :

LV22HABA0551018285382

a/s " Swedbank"

 

S.W.I.F.T. HABALV22

Aģents

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

« Atpakaļ
Uz augšu Sākumlapā
Par mumsBraucienu grafiks Pakalpojumi Autobusu parks Forums Kontakti

SIA “INDI”

Rīga, Pērses iela 9/11

t. 67226627, 67210822

Email: indi@indi.lv

© 2003-2015 INDI Ltd.
Visas tiesības aizsargātas.