Par mums


Braucienu grafiks


Vīzas


Pakalpojumi


Autobusu parks


Forums


Kontakti
Par Mums  |  Adrese un rekvizīti  |  Līgumi  |  Vakances  |  INDI privātuma politika 
P O T C P S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Top.LV
GISMETEO.RU: погода в г. Рига

 

Līgums par vīzu noformēšanu

LĪGUMS

Rīga                                                                                                  200__. gada ___. ____________

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību tūrisma firma “INDI” direktora N. Arnautova personā, kas darbojas uz statūta pamata, turpmāk saukts – Firma, no vienas puses, un ________________________________________________________________________________

personā, kas darbojas uz _________________ pamata, turpmāk saukts – Klients, no otras puses, noslēdz sekojošu vienošanos:

 

1.    Līguma priekšmets

1.1. Klients izmanto Firmas pakalpojumus vīzu noformēšanā pēc zemākā pieejamā tarifa, kā arī citus ar Klienta organizācijas darbinieku ceļojumiem, viesu uzņemšanu un konferenču rīkošanu saistītos pakalpojumus, ieskaitot vietu rezervēšanu viesnīcās, rezervēt un pirkt avio, autobusa vai prāmja biļetes.

2.    Firmas pienākumi

2.1. Firma, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju un dokumentiem, sagatavo un noformē nepieciešamos dokumentus vīzas saņemšanai.

2.2. Firma nodrošina pakalpojumu izpildi atbilstoši pasūtījumam un dokumentu piegādi Klientam pēc pieprasījuma tā norādītajā vietā.

3.    Klienta pienākumi

3.1. Klients izdara pasūtījumu Firmai personiski vai pa telefonu.

3.2. Klients sniedz Firmai nepieciešamos dokumentus un patiesu informāciju.

3.3. Klients veic maksājumus par saņemtiem pakalpojumiem atbilstoši šai līgumā paredzētajai kārtībai.

3.4. Klients iesniedz Firmai to darbinieku sarakstu, kas pilnvaroti pasūtīt un iegādāt pakalpojumus.

4.    Maksājumu kārtība

4.1. Klients apmaksā pasūtījumu skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu saskaņā ar Firmas izsniegto rēķinu 5 bankas darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

4.2. Ja rēķins netiek apmaksāts 5 bankas darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, tad par katru nokavēto dienu papildus jāmaksā soda nauda – 0,05 % no rēķina kopējās summas.

5.    Pušu atbildība

5.1. Firma ir atbildīga par garantēto pakalpojumu savlaicīgu izpildi un par zaudējumiem, kas radušies Klientam Firmas pienākumu neizpildes dēļ.

5.2. Firma ir atbildīga par pareizu dokumentu noformēšanu, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, kā arī par Klientam piederošo dokumentu glabāšanu laikā, kad tie atrodas Firmas rīcībā.

5.3. Firma nenes atbildību, ja Klients noformēto vīzu (dokumentus) neizmanto pēc paredzētā mērķa.

5.4. Klients ir atbildīgs par iesniegto dokumentu (pases u.c.) un nepieciešamās informācijas patiesīgumu.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no saistībām saskaņā ar doto līgumu, ja viena Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savus pienākumus, kas radušies nepārvaramas varas vai citu nekontrolējamu apstākļu dēļ.

5.6. Klients ir juridiski atbildīgs par Firmas veikto, pēc Klienta pasūtījuma izdarīto, pakalpojumu un to apmaksu atbilstoši dotajam līgumam.

5.7. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, anulējot viņa izdarītos pasūtījumus.

6.    Piemērojamā likumdošana

6.1. Šis līgums darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

6.2. Visas nesaskaņas, kas rodas saistībā ar šī līguma izpildi, tiek atrisinātas sarunas ceļā starp abām Pusēm. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, tālāk strīdus jautājumi tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

7.    Papildus noteikumi

7.1. Šī līguma noteikumi var tikt mainīti tikai ar abu Pušu rakstisku piekrišanu.

7.2. Abas Puses apņemas līgumā minētos noteikumus uzskatīt par stingri konfidenciāliem.

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrai līgumslēdzējpusei pa vienam, ko paraksta abas Puses.

7.4. Līguma pielikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

7.5. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas, līdz kāda no Pusēm to pārtrauc, 30 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

7.6. Firma informē Klientu par īpašu telefonu numuru operatīvai pasūtījumu pieteikšanai.

8.    Pušu rekvizīti un paraksti

SIA “INDI”

Pērses iela 9/11 , Rīga

LV- 1011

Tālr. 67226627, 67210822, fax 67210821

Reģ. apl. nr. 40102013966

Norēķinu konts:

A/s " Swedbank "

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV 22HABA0551018285382

 

 

 

_____________________                                                             _________________

N. Arnautovs

 

 

 

 

« Atpakaļ
Uz augšu Sākumlapā
Par mumsBraucienu grafiks Pakalpojumi Autobusu parks Forums Kontakti

SIA “INDI”

Rīga, Pērses iela 9/11

t. 67226627, 67210822

Email: indi@indi.lv

© 2003-2015 INDI Ltd.
Visas tiesības aizsargātas.