ĀRVALSTU PILSOŅU MIGRĀCIJAS UZSKAITE KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ
ĀRVALSTU PILSOŅU MIGRĀCIJAS UZSKAITE KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ

 

Ja ārvalsts pilsonis ir izlēmis ierasties Krievijas Federācijā, viņam nepieciešams zināt dažus ārvalstu pilsoņu uzturēšanās Krievijā pamatnoteikumus.

Lūdzam pret šo informāciju izturēties ļoti atbildīgi. No tā var būt atkarīga ārvalsts pilsoņa brauciena veiksmīga izdošanās.

Ar 2007.gada janvāri Federālais likums „Par ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības migrācijas uzskaiti Krievijas Federācijā” un Krievijas Federācijas Valdības lēmums „Par ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības migrācijas uzskaites Krievijas Federācijā Noteikumu apstiprināšanu” ir atcēlis ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības reģistrāciju ierašanās vietā un ieviesis ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaiti ierašanās vietā Krievijas Federācijā.

 

Reģistrēšanās procedūra migrācijas uzskaitē ir Federālā migrācijas dienesta teritoriālās iestādes informēšana (paziņošana) par ārvalsts pilsoņa ierašanos ierašanās vietā,un tā jāveic septiņu darba dienu laikā no ārvalsts pilsoņa ierašanās Krievijas Federācijā. 

Turklāt nepieciešams zināt, ka visas procedūras reģistrācijai migrācijas uzskaitē veic

Pieņemošā puse, pašam ārvalsts pilsonim nav jāvēršas nevienā iestādē un jātērē laiks.

Ārvalsts pilsonis, ieradies ierašanās vietā, iesniedz Pieņemošajai pusei savu pasi un migrācijas karti, kura tiek aizpildīta, iebraucot Krievijas Federācijā. Turklāt pases un migrācijas kartes aizturēšana nav atļauta.

 

Pieņemošā puse var būt gan Krievijas pilsoņi, gan Krievijas Federācijā pastāvīgi uzturošies ārvalstu pilsoņi vai personas bez pilsonības (kuriem ir uzturēšanās atļauja), kā arī juridiskas personas, to filiāles vai pārstāvniecības, pie kurām ārvalsts pilsonis faktiski dzīvo (atrodas) vai strādā.

Iemitinot ārvalsts pilsoni viesnīcā, Pieņemošā puse ir viesnīcas administrācija, kura vienas diennakts laikā informē Federālā migrācijas dienesta teritoriālo iestādi par ārvalsts pilsoņa ierašanos, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ārvalstu pilsoņu uzskaiti, tāpat arī tā ir atbildīga par noteikto uzturēšanās nosacījumu ievērošanu.

Visas darbības, kas nepieciešamas reģistrācijai uzskaitē veic viesnīcas administrācija.

 

Pieņemošā puse uz ārvalsts pilsoņa iesniegto dokumentu pamata aizpilda speciālu paziņojuma veidlapu par ārvalsts pilsoņa ierašanos ierašanās vietā (turpmāk – Paziņojums). Pēc tam Pieņemošā puse vienas diennakts laikā iesniedz minēto veidlapu, ārvalsts pilsoņa pases un migrācijas kartes kopiju Federālā migrācijas dienesta teritoriālajā iestādē tieši vai nosūta pa pastu. Par reģistrāciju migrācijas uzskaitē tiek iekasēta valsts nodeva 2 rubļu apmērā par katru uzturēšanās diennakti, bet ne vairāk kā 200 rubļu. (Saskaņā ar grozījumiem, kas izdarīti 27.12.2009. Federālā likuma Nr.374-$. 45.panta I. daļā un Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 25.3. sadaļas II. daļā (333.28.pants. 1.p., 20.a/p.). Valsts nodevu maskā pieņemošā puse.

Pasta sakaru organizācijās funkcionē speciāli logi, kur Pieņemošai pusei tiks izsniegta Paziņojuma veidlapa aizpildīšanai. Paziņojuma veidlapas tiek izsniegtas bez maksas. Par Paziņojuma pieņemšanas pakalpojumiem pasta sakaru organizācijā tiek iekasēta attiecīga maksa, kas noteikta ar Krievijas Federācijas Valdības 2007.gada 15.janvāra lēmumu Nr.10. Šobrīd šīs maksas apmērs ir 180 rubļu.

Federālā migrācijas dienesta teritoriālā iestāde vai pasta sakaru organizācija, kura saņēmusi no Pieņemošās puses aizpildīto Paziņojumu un iepriekš minētās kopijas, izdara Paziņojumā atzīmes par tā pieņemšanu un atdod atpakaļ Paziņojuma noplēšamo daļu Pieņemošajai pusei.

Pieņemošā puse atdod ārvalsts pilsonim Paziņojuma noplēšamo daļu.

 

Paziņojuma noplēšamās daļas ar izdarīto atzīmi atrašanās pie ārvalsts pilsoņa apliecina viņa reģistrāciju migrācijas uzskaitē.

Ārvalsts pilsonis ir tiesīgs patstāvīgi paziņot migrācijas uzskaites institūcijām par savu ierašanos uzturēšanās vietā, ja ir dokumentāli apstiprināti attaisnojoši iemesli (slimība, fiziska neiespējamība utt.), kas liedz pieņemošajai pusei patstāvīgi nosūtīt paziņojumu migrācijas uzskaites institūcijai.

Krievijas Federācijā pastāvīgi dzīvojošs ārvalsts pilsonis arī ir tiesīgs patstāvīgi paziņot par savu ierašanos uzturēšanās vietā attiecīgai migrācijas uzskaites institūcijai tieši vai noteiktajā kārtībā ar pasta sūtījumu ar rakstisku pieņemošās puses piekrišanu.

Ārvalsts pilsonim aizbraucot no uzturēšanās vietas vai izbraucot no Krievijas Federācijas, Paziņojuma noplēšamā daļa paliek pie ārvalsts pilsoņa. Ārvalsts pilsoni no uzskaites uzturēšanās vietā noņem FMD teritoriālā institūcija pēc informācijas saņemšanas par ārvalsts pilsoņa reģistrāciju uzskaitē jaunajā uzturēšanās vietā vai izbraukšanu no Krievijas Federācijas.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ārvalsts pilsoņa pagaidu uzturēšanās termiņu Krievijas Federācijā nosaka viņam izsniegtās vīzas darbības termiņš.

Ārvalsts pilsoņa, kurš ieradies Krievijas Federācijā kārtībā, kas neprasa vīzas saņemšanu, pagaidu uzturēšanās termiņš Krievijas Federācijā nedrīkst pārsniegt deviņdesmit diennaktis, izņemot gadījumus, ko paredz Krievijas Federācijas likumdošana.

Ārvalsts pilsonim ir pienākums izbraukt no Krievijas Federācijas pēc atļautā uzturēšanās termiņa notecējuma. Lai pagarinātu vīzas darbības vai uzturēšanās termiņu, nepieciešams vērsties migrācijas dienesta institūcijās laikus, pirms minētā termiņa notecējuma.

Pases, migrācijas kartes un Paziņojuma noplēšamās daļas kserokopiju esamība, tos nozaudējot vai kādu citu neparedzētu apstākļu gadījumā palīdzēs pierādīt dokumentu esamības faktu un migrācijas uzskaites noteikumu ievērošanu.


Informācija sniegta Krievijas FMD mājas lapā:


https://www.fms.gov.ru/gosuslugi/item/12900/